Forside 2017-12-25T17:57:59+00:00

SKYDDA SKOGEN VID BRUZAHOLM

Skydda skogen vid Bruzaholm är ett nätverk av fast- och fritidsboende som kämpar för att bevara den tysta, opåverkade skogen, djurlivet och byarnas kulturmiljöer i området norr om Bruzaholm.

Läs hela Vattenfalls Tilstandsansökan

Protestera mot Vattenfalls tillståndsansökan – det är nu det gäller

Du kan göra stor skillnad för vårt lokala område – gör din röst hörd under samrådet som pågår till den 26 januari 2018.

Vattenfalls tillståndsansökan har skickats till Miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Östergötland.

Vattenfall ansöker om tillstånd att bygga max. 25 vindkraftverk 240 meter höga i vårt närområde. Det är några av de största vindkraftverken som någonsin har byggts i Sverige. Vindkraftverken kommer att vara nästan 5 gånger så höga som kyrktornet i Ingatorp. Vindkraftverken riskerar att stå bara 1 km från våra/ditt hus.

Vi kommer att leva med en industripark som granne, med buller, fladdrande skuggor och högintensivt vitt blinkande ljus dygnet runt.

Nu är det sista chansen att du kan göra klart att du inte vill att ditt småskaliga närområde förstörs för alltid av storskalig industri.

Den sista dagen för att skicka dina synpunkter och yttranden är den 26 januari 2018.

Varje enskilt personligt yttrande är viktigt!

Vattenfall har felaktigt skrivit, att det finns ett starkt stöd för vindkraft i vårt lokalområde.

För att handläggarna i Miljöprövningsdelegationen ska kunna veta att vi är många både fast- och fritidsboende i området som inte vill ha Vattenfalls vindkraftpark är det av avgörande betydelse att så många som möjligt skickar sina protester och yttranden till Miljöprövningsdelegationen.

Vi vet att det är viktigt att de yttranden som lämnas in ska vara dina egna personliga synpunkter. Skrivandet behöver inte vara långt eller komplicerad (det kan bara vara fem till tio rader) men bör vara om varför du är emot Vattenfalls Vindkraftpark Bruzaholm.

Skicka dina egna synpunkter och hjälp också gärna dina grannar att skicka sina egna synpunkter. Ju fler sakägare och andra som påverkas av vindkraftparken som skickar sina yttranden, desto mera hör myndigheterna våra protester. Vi måste alla hjälpa varandra och hjälpa till med denna protest. Det är nu som vi måste agera tillsammans för att rädda vårt lokala område.

Om du vill ha en förklaring eller en komplettering av en eller flera synpunkter, vänligen kontakta ”Nätverkets” email: kontakt@skydda-skogen-vid-bruzaholm.se

Beskriv ditt problem och skriv ditt telefonnummer, så kontaktar vi dig.

Med vänliga hälsningar
Nätverket Skydda Skogen vid Bruzaholm

Du kan skicka dina synpunkter och yttranden till Miljöprövnings-delegationen, Linköping, Östergötlands län på dessa adresser. Ange diarienummer 551-13145-16:

E-POST

miljo.ostergotland@lansstyrelsen.se

Ange diarienummer 551-13145-16. Ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet, gruppstation för vindkraftverk

SKICKA MED POST

Östergötlands länsstyrelse
Länsstyrelsens miljöskyddsenhet
Östgötagatan 3,
581 86 Linköping
Sverige

Ange diarienummer 551-13145-16. Ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet, gruppstation för vindkraftverk

LÄMNA IN PERSONLIGEN

Länsstyrelsens miljöskyddsenhet
Östgötagatan 3,
581 86 Linköping
Sverige

Ange diarienummer 551-13145-16. Ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet, gruppstation för vindkraftverk

Senaste nytt

Bakgrund   Nyheter

Vattenfall planerar att uppföra en enorm vindkraftpark i skogen norr om Bruzaholm.

Detta storskaliga experiment kommer att förvandla ett unikt område opåverkad vildmark till ett industriliknande område med stora skogsavverkningar, nya breda vägar, byggnader, uppställningsplatser, elkablar, transformatorstationer, skyddsstängsel, tung trafik, konstant buller, rörliga skuggor, varningsbelysning som blinkar och lyser dygnet runt och ökade säkerhetsrisker, som t.ex. iskast. Därtill måste nya kraftledningar dras genom området, oklart var.

Denna gigantiska park kommer få mycket skadliga konsekvenser för:

Kultur

Kulturmiljöer och
kulturminnen

Hälsa

Livsmiljön och hälsa for de människor som bor i området eller vistas i skogen. Allemansrätten är hotad liksom möjligheterna till jakt.

Ekonomin

Det är osäkert om projektet kommer att ge någon lokal vinst. Däremot kan det bli en utgift för skattebetalarna och ge försämrade fastighetsvärden.

Djurarter

Livsmiljön för skyddade och rödlistade djurarter som hotas akut, liksom livsmiljön för övriga djur.

Vill du veta mer?