”…Vattenfall Vindkraft Sverige AB (Vattenfall) yrkar att miljöprövningsdelegationen meddelar tillstånd enligt miljöbalken att inom det ansökansområde och på de fastigheter som framgår av Bilaga 2, i Eksjö kommun, uppföra och driva en gruppstation för vindkraft med högst 25 vindkraftverk samt därtill hörande anläggningar och kringutrustning.”