Ge ditt bidrag direkt till detta bankkonto:


”Nätverket Skydda skogen vid Bruzaholm”

Nordea Eksjö: 4224 17 72190

IBAN: SE5730000000042241772190
SWIFT: NDEASESS

Under Insamlingsstatus kan du se hur mycket vi samlat in och alla utgifter som har blivit betalda, så du vet vad dina pengar används till. Denna information uppdateras löpande. De insamlade pengarna går uteslutande till motståndet mot vindkraftsparken.Under Resultat kan du se hur det går med inventeringarna

Vattenfall planerar att uppföra en enorm vindkraftpark i skogen norr om Bruzaholm.

Detta storskaliga experiment kommer att förvandla ett unikt område opåverkad vildmark till ett industriliknande område med stora skogsavverkningar, nya breda vägar, byggnader, uppställningsplatser, elkablar, transformatorstationer, skyddsstängsel, tung trafik, konstant buller, rörliga skuggor, varningsbelysning som blinkar och lyser dygnet runt och ökade säkerhetsrisker, som t.ex. iskast. Därtill måste nya kraftledningar dras genom området, oklart var.

Denna gigantiska park kommer få mycket skadliga konsekvenser för:

  • Livsmiljön och hälsa for de människor som bor i området eller vistas i skogen. Allemansrätten är hotad liksom möjligheterna till jakt.
  • Livsmiljön för skyddade och rödlistade djurarter som hotas akut, liksom livsmiljön för övriga djur.
  • Kulturmiljöer och kulturminnen
  • Ekonomin, det är osäkert om projektet kommer att ge någon lokal vinst. Däremot kan det bli en utgift för skattebetalarna och ge försämrade fastighetsvärden.

Att människors livsmiljö försämras med buller och outredda hälsorisker är något dagens regelverk inte tar hänsyn till. Det är något människor måste tåla, säger lagstiftningen. Rödlistade och hotade djurarter har däremot ett starkare rättsligt skydd än människor. Därför är vår bästa möjlighet att stoppa planerna på vindkraftsparken att identifiera sådana rödlistade och hotade arter i området, framför allt fåglar och fladdermöss. Det har erfarenheter från andra vindkraftsprojekt tydligt visat. Därför är det helt avgörande att vi kan göra en oberoende inventering av vilka rödlistade fåglar och fladdermöss som finns i området.

Nätverket Skydda skogen vid Bruzaholm har anlitat ornitologer och fladdermusexpert att genomföra inventeringar av fåglar och fladdermöss. De har stor expertkunskap och erfarenhet från andra vindkraftsprojekt. Men, inventeringar är mycket kostsamma eftersom de måste utföras noggrant för att bli korrekta. Senare i processen kan vi behöva betala för juridisk och teknisk hjälp i överklagandeprocesserna. Vi behöver därför din hjälp! Alla bidrag är viktiga, både stora och små!

Om du har frågor eller önskar en bekräftelse på att ditt bidrag kommit in på kontot, kan du skicka ett mail till: kontakt@skydda-skogen-vid-bruzaholm.se

Stöd motståndet mot Vindkraftparken i Bruzaholm och ge ett bidrag.


Är du intresserad av att hjälpa? Skriv ut och sprid det här flygbladet i din närmiljö!