Vi har engagerat Swedbergs advokatbyrå, Göteborg, som har utarbetat detta yttrande om Vattenfall Vindkraft ABs UTVECKLAT ÖVERKLAGANDE I MÅL ANGÅENDE TILLSTÅND ENLIGT MILJÖBALKEN, M 4641–18 Aktbilaga 6som för närvarende prövas vid Mark-och Miljödomstolen vid Växjö tingsrätt.